Formularz Reklamacyjny

 

Numer Zamówienia……………………….

____________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko reklamującego…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………. tel……………………………..

Adres email……………………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru………………………………….kod towaru………………………………………………………………………………………….

Cena detaliczna………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i numer dowodu zakupu………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności towaru z umową……………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klient (właściwe zaznaczyć):

1.         wnosi o usunięcie wady, lub

2.         wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

3.         wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub

4.         odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie bezpośrednio przy dostawie towarów, za pośrednictwem Platformy Alma24.pl pod adresem: [__], przesyłając ją na adres Sprzedawcy: [__], na adres email: [__] lub składając ją w jednym z Delikatesów Alma (lista Delikatesów Alma znajduje się na stronie internetowej [__]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej protokół reklamacyjny